Zobacz także:

RODO

REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ HYDRA TRADE SP. Z O.O. ZGODNIE Z RODO- POLITYKA PRYWATNOŚCI

Hydra Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-158, przy ul. Owocowej 10e , jako Administrator Danych Osobowych, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 106/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. rozporządzenie ogólne UE (w skrócie RODO) przetwarza dane osobowe.

 1. Dane osobowe zgodnie z definicją zawartą w RODO to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowania osoby fizycznej w jakiejkolwiek formie (za pomocą  pisma, dźwięku, obrazu), takie jak np.: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mailowy, PESEL, NIP.  W poszczególnych działach Hydra Trade Sp. z o.o. prowadzone są bazy danych osobowych klientów, które są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z polityką bezpieczeństwa.
 2. Bazy danych osobowych zgodnie z definicją  zawartą w RODO to każdy posiadający strukturę zbiór danych o charakterze osobowym, dostępny według określonych kryteriów. Hydra Trade Sp. z o.o. posiada bazy danych pracowników, klientów, dostawców, osób współpracujących, do których dostęp mają wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy.
 3. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w RODO to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, przechowywanie, usuwanie, udostępnianie, opracowywanie.
 4. Hydra Trade Spółka z o.o. przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  • realizacji umów zawieranych z klientami
  • realizacji transakcji handlowych
  • realizacji zleceń na podstawie zamówień złożonych przez klientów
  • realizacji usług serwisowych w ramach umów serwisowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych
  • realizacji usług wsparcia technicznego dla klientów
  • przeprowadzania działań marketingowych, w szczególności: sprzedaży premiowych, konkursów, promocji, akcji informacyjnych,
  • wysyłki za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomości marketingowych i handlowych, związanych z produktami i usługami oferowanymi przez Hydra Trade Sp. z o.o.
  • kontaktu telefonicznego w celach handlowych związanych z produktami i usługami oferowanymi przez Hydra Trade Sp. z o.o.
  • wysyłki drogą pocztową dokumentów handlowych i umów.
 5. Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe i w jakim celu.
  Twoje dane możemy przekazywać:
  • naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Twoją rzecz.
  • Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy także z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:
   • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
   • podmiotom prowadzącym działalność kredytową (banki), leasingową, faktoringową;
   • podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową;
   • podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską lub transportową – przewóz przesyłek towarowych lub usług spedycyjnych;
   • Zewnętrznej firmie księgowej
  • Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.
 6. Hydra Trade Sp. z o.o. jako Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić przetwarzane dane osobowe. Dane osobowe są przechowywane przez Hydra Trade Sp. z o.o. lub przez podmioty przetwarzające dane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone tj. przez cały okres obowiązywania zgody oraz przez okres wymagany przepisami prawa (w szczególności przepisy prawa podatkowego i okres przedawnienia roszczeń) po jej cofnięciu.
 7. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
  • trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 6 lat (art.86 §1 Ordynacji podatkowej) lub do momentu ustania przetwarzania w celach analityki i planowania biznesowego (art.6,ust.1 lit.f)
   Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdego zdarzenia wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem.
 8. Prawo do zapomnienia: Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Ciebie z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.
 9. Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane przysługują prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, osoby, których dane są przetwarzane  uprawnieni są do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).
 10. Ponadto, osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Hydra Trade Sp. z o.o. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Hydra Trade Sp. z o.o.  dostarczy na każde żądanie kopię danych osobowych, podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, Hydra Trade Sp. z o.o. może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych
  • sprostowania danych osobowych, które dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoby których dane są przetwarzane mają prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  • usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"); osoby których dane są przetwarzane mają prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących swoich danych osobowych, a Hydra Trade Sp. z o.o. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych; w takim przypadku, Hydra Trade Sp. z o.o. wskaże na żądanie takie dane, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
  • przenoszenia danych osobowych; pod pewnymi warunkami osoby których dane przetwarzane mają prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, przetwarzane przez Hydra Trade Sp. z o.o.
  • sprzeciwu; w pewnych okolicznościach osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw do organu nadzorczego - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją - wobec przetwarzania danych osobowych, a na Hydra Trade Sp. z o.o. ciążyć może obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych.
 11. Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 12. Hydra Trade. z o.o. posiada Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie http://www.hydratrade.pl/kontakt.html
 13. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych
  W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych: 

Hydra Trade Sp. z o.o., pod adresem: Katowice (40-158), ul. Owocowa 10e, lub pod adresem e-mail biuro@hydratrade.pl

 

 

 

 

Copyright © Hydra Trade